• Vertrouwenspersoon Jeugd

  ‘Voel jij je binnen je team niet fijn, omdat je het gevoel hebt te worden buitengesloten of gepest? Zijn er problemen in het contact met je trainer en/of leider die je zelf niet met hen durft te bespreken? Zijn er andere problemen, waardoor je je niet altijd goed kan concentreren tijdens de training of een wedstrijd? Is er iets gebeurd op de vereniging waardoor je nu steeds angstig of gespannen bent? Levert voetbal meer stress op dan plezier? Of heb je gewoon een vraag of wil je je verhaal kwijt?’

  Zomaar een aantal dingen waar je als (jeugd)lid tegen aan kan lopen en niet goed weet hoe je dit zelf moet oplossen. Hierdoor kan voetballen, waar je eerder plezier in had, ineens behoorlijk lastig gaan worden. Om die reden is er bij VVR een vertrouwenspersoon die jou hier bij gaat helpen.

  • WIE KAN BIJ DE VERTROUWENSPERSOON TERECHT?
   Je kunt met je probleem of klacht bij de vertrouwenspersoon terecht als je lid bent van of vrijwilliger bent bij VVR.
  • WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON?
   De vertrouwenspersoon biedt in eerste instantie een luisterend oor. Er wordt emotionele en praktische ondersteuning geboden. Er kan geadviseerd worden in de richting van een mogelijke oplossing en er kan ondersteuning geboden worden bij het realiseren daarvan.
   De inzet van een vertrouwenspersoon is erop gericht dat jij in je kracht wordt gezet om het probleem zoveel mogelijk zelf aan te pakken. Alles gaat in overleg met jou. Jij bepaalt het tempo, de werkwijze en de aard van de actie. Er wordt geen actie ondernomen zonder toestemming van jou. Daarnaast adviseert de vertrouwenspersoon het bestuur gevraagd en ongevraagd over zaken betreffende ongewenst gedrag en over de wijze waarop dit is te voorkomen.
  • WAT DOET DE VERTROUWENSPERSOON NIET?
   De vertrouwenspersoon doet niet aan waarheidsvinding. Hij/zij zal dus niet het probleem of de klacht onderzoeken of overnemen, maar jou ondersteunen en een mogelijke te volgen route aangeven. De vertrouwenspersoon zal het probleem serieus behandelen en geen oordeel geven over het probleem. De vertrouwenspersoon neemt geen maatregelen tegen derden. Eventueel te nemen maatregelen gaan via de voorzitter van de vereniging.
  • VERTROUWELIJKHEID
   De vertrouwenspersoon staat borg voor de vertrouwelijkheid en geheimhouding. De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en maakt geen onderdeel uit van het hoofdbestuur of de jeugdcommissie. In overleg met jou kan de vertrouwenspersoon jouw verhaal open of geanonimiseerd bespreken met de jeugdvoorzitter en/of voorzitter van de vereniging of je team. Daarbij is het wel belangrijk om te weten dat de vertrouwenspersoon een meldingsplicht heeft wanneer haar strafbare feiten/handelingen medegedeeld worden.
  • REGISTRATIE
   De vertrouwenspersoon registreert de meldingen op anonieme wijze en brengt jaarlijks verslag uit van zijn/haar werkzaamheden (aantal meldingen en aard hiervan, eventuele ondernomen acties) aan het bestuur op een zodanige wijze dat de gegevens niet verwijzen naar een persoon.
  • Tom en Bibi zijn op het sportpark direct aanspreekbaar of te bereiken via de mail: vertrouwenspersoon@vvrijsbergen.nl
   Via de mail kunnen er afspraken worden gemaakt om elkaar op het sportpark te treffen of telefonisch contact te hebben.

  De vertrouwenspersonen zijn bekend in hun werkveld met een breed scala van problematiek, waardoor geen probleem voor hen vreemd is. Geen probleem is té klein of té groot. Samen kan er nagedacht worden over wat nodig is en zal er geprobeerd worden je verder te helpen.

 • Anti-pest protocol

  Wat is een anti-pestprotocol?
  In dit pestprotocol is vastgelegd hoe wij binnen VVR het pesten zoveel mogelijk willen voorkomen en, als het zich toch voordoet, welke maatregelen wij treffen tegen pestgedrag

  Waarom een protocol?
  VVR wil haar leden een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Pesten verstoort dat en helaas gebeurt pesten overal. Het is belangrijk om een duidelijk beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen terugvallen als binnen onze vereniging wordt gepest.

  • Door de afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze afspraken.
  • Door elkaar serieus te nemen, te steunen en respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar de vereniging te gaan.
  • Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de trainer/leider niet wordt opgevat als klikken: ‘’je mag niet klikken, maar…..”, als je wordt gepest of als je ruzie met een ander hebt en je komt er zelf niet aan uit, dan mag je hulp aan de trainer/leider vragen.
  • Ook een mede jeugdlid heeft de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de trainer/leider aan te kaarten


  Met dit anti-pestprotocol verwachten wij als Voetbalvereniging Rijsbergen, samen met de ouders en jeugdleden een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren aan het voorkomen van pestgedrag.