• Regels en statuten

  Tip: u dient hiervoor te beschikken over een PDF-reader.

 • Statuten

  De statuten van VVR zijn op 17 december 2009 vastgesteld. De tekst van de statuten is hiernaast in een document van 10 pagina’s terug te lezen.

 • Huishoudelijk reglement en de huisregels

  Het huishoudelijk reglement en de huisregels van VVR zijn hiernaast te downloaden.

 • Normen en waarden

  Hiernaast staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij VVR willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief, zonder dat de prestaties daar onder hoeven te lijden. Noem het maar onze algemene reglementen alsmede de te hanteren gedragsregels en onze normen en waarden.

 • Protocol Sportiviteit en Respect

  Gezonde normen en waarden vormen de basis voor een goed functioneren van de samenleving. VVR is een onderdeel van deze samenleving en in een vereniging zijn afspraken en regels nodig om een gezond (sport)klimaat te creëren.
  VVR wil door het protocol ‘Sportiviteit en Respect’ iedere betrokkene  bekend en bewust maken van zijn of haar rol in het goed functioneren van de vereniging.

 • Seksuele intimidatie

  Binnen onze vereniging zijn wij de gedragsregels zoals deze vastgesteld zijn door de NOC*NSF in samenwerking met de KNVB een leidraad voor ons beleid tegen seksuele intimidatie.

  Binnen VVR zijn er speciaal voor de jeugd een aantal vertrouwenspersonen welke als eerste aanspreekpunt gecontacteerd kunnen worden.

  Het is ook mogelijk om direct met het vertrouwenspunt sport van NOC*NSF in contact te komen. Het vertrouwenspunt is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 22:00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is: 0900 – 202 55 90 (€0,10 per minuut).


  Binnen VVR dienen ook alle vrijwilligers en kaderleden te beschikken over een over tot het aanvragen van Verklaring Ongewenst Gedrag (V.O.G.). Deze dient te worden gestuurd aan: vog@vvrijsbergen.nl.

 • Anti- pestprotocol VVR

  Wat is een anti-pestprotocol?
  In dit pestprotocol is vastgelegd hoe wij binnen VVR het pesten zoveel mogelijk
  willen voorkomen en, als het zich toch voordoet, welke maatregelen wij treffen tegen
  pestgedrag

  Waarom een protocol?
  VVR wil haar leden een omgeving bieden waarin zij zich op een prettige en positieve
  wijze kunnen ontwikkelen. Pesten verstoort dat en helaas gebeurt pesten overal. Het
  is belangrijk om een duidelijk beleid te hebben waar alle betrokkenen op kunnen
  terugvallen als binnen onze vereniging wordt gepest.
  - Door de afspraken zichtbaar te maken, kunnen kinderen en volwassenen als er zich
  ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze afspraken.
  - Door elkaar serieus te nemen, te steunen en respect te tonen, stellen we alle
  kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar de vereniging te gaan.
  - Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de trainer/leider niet wordt
  opgevat als klikken: ‘’je mag niet klikken, maar.....”, als je wordt gepest of als je ruzie
  met een ander hebt en je komt er zelf niet aan uit, dan mag je hulp aan de
  trainer/leider vragen.
  - Ook een mede jeugdlid heeft de verantwoordelijkheid om een pestprobleem bij de
  trainer/leider aan te kaarten
  Met dit anti-pestprotocol verwachten wij als Voetbalvereniging Rijsbergen, samen
  met de ouders en jeugdleden een positieve en effectieve bijdrage te kunnen leveren
  aan het voorkomen van pestgedrag. 
 • Jeugdbeleidsplan

  Het jeugdbeleidsplan voor 2020 - 2025 is definitief, Klik op de afbeelding om het in te zien

 • Beleidsplan

  Beleidsplan 2021-2025 (update juli - 2021)

  Klik op de afbeelding om in te zien.