• Aan alle leden van voetbalvereniging V.V.R.

  Op maandag 21 oktober 2019 wordt in de kantine van VVR de ledenvergadering gehouden.

  Graag willen wij als bestuur een interactief karakter aan deze bijeenkomsten  geven en jullie input en stem zijn daarbij van groot belang. Geef je mening of zienswijze door en laten we er dan na gezamenlijk overleg/discussie een standpunt over in nemen.

  Laat je stem horen en kom ook naar deze vergadering. Op deze manier werk je positief mee aan het beleid binnen onze vereniging. Aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

   

                                                 VOORLOPIGE AGENDA

   

  1.         Opening en tekenen presentielijsten

  2.         Vaststellen agenda – mededelingen en voorstellen van Bestuur     

  3.         Vaststellen notulen ledenvergadering 4 juni 2019

  4.         Vrijwillig Verplicht               

  5.         Goedkeuring jaarcijfers 2018 – 2019           

  6.         Bestuur VVR

              Aftredend en niet herkiesbaar : Peter van Heusden en Frank Vermeeren.

              Stefan van de Crommenacker en Ad Peemen.

  7.         Rondvraag. Eventuele vragen graag vooraf schriftelijk indienen bij de secretaris.

  8.         Sluiting

   

  Stukken behorende bij deze vergadering kunnen op afspraak ingezien worden. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Frank Vermeeren.

   

  Namens voetbalvereniging V.V.R.

  Frank Vermeeren ( Secretaris) Tel. 0653227494 e-mail secretaris@vvrijsbergen.nl