Alg. Ledenvergadering do 04-10 21.00 uur

ledenvergaderingkopie

UITNODIGING LEDENVERGADERING 4 OKTOBER 2018   

Hierbij nodigen wij alle leden van VVR uit voor het bijwonen van deze vergadering op donderdag 4 oktober om 21.00 uur in de kantine van VVR.

Agenda :

 1. Opening en vaststellen van presentielijst
 2. Vaststellen van agenda – mededelingen en voorstellen van het bestuur
 3. Vaststellen notulen ledenvergadering 5 juni 2018
 4. Goedkeuring jaarcijfers seizoen 2017 – 2018
 5. Aftreden bestuursleden
  1. Frank Vermeeren, Alfred Hessels en Chris van Hees zijn niet herkiesbaar
  2. Kandidaten kunnen zich aanmelden op secretaris@vvrijsbergen.nl
 6. Rondvraag
 7. Afsluiting

Belanghebbende kunnen de stukken voorafgaande de vergadering inzien en hiervoor graag contact opnemen met Frank Vermeeren op 0653227494.

Indien je zelf nog zaken wilt aandragen deze dan ook graag tijdig inleveren bij bovengenoemde of op secretaris@vvrijsbergen.nl

Met vriendelijke sportgroet

Bestuur VVR